Pojęcie hipoteki.

Czym tak naprawdę jest hipoteka?
Hipoteką nazywamy ograniczone prawo rzeczowe jakie powstaje na konkretnej nieruchomości lub na wybranych prawach. Takimi prawami może być między innymi spółdzielcze prawo do lokalu, czy też wierzytelność jaka została zabezpieczona hipoteką. Ma ona za zadanie zabezpieczyć wierzytelność w taki sposób, aby wierzyciel mógł z niego dochodzić swoich roszczeń wobec dłużnika. Mówiąc prościej, jeżeli weźmiemy kredyt hipoteczny, a hipoteka zostanie wpisana w Księgę Wieczystą nieruchomości, to w sytuacji, kiedy nie spłacimy kredytu bank może z tej nieruchomości zaspokoić swoje roszczenia. Nie ma znaczenia kto w danej chwili jest właścicielem nieruchomości. Sprzedając nieruchomość z hipoteką dalej ona istnieje nawet jeżeli nieruchomość zmieniła właściciela. Osoba jaka jest uprawniona z tytułu hipoteki nazywana jest wierzycielem hipotecznym, zaś właściciel nieruchomości jaka tą hipoteką jest obciążona nazywany jest dłużnikiem hipotecznym. Co warto wiedzieć hipoteka może zabezpieczać nie tylko jedną nieruchomość, ale kilka.

Hipoteka umowna i hipoteka przymusowa.

Możemy wymienić hipotekę umowną. Ma ona miejsce wówczas, kiedy podstawą wpisania hipoteki do księgi wieczystej jest oświadczenie właściciela nieruchomości poprzez złożenie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Drugim rodzajem hipoteki jest hipoteka przymusowa. Może być kilka podstaw do wpisania hipoteki w księgę wieczystą. Do podstawowych z nich można zaliczyć przede wszystkim postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia i tytuł wykonawczy. Hipoteka przymusowa może być również ustanowiona na postanowienie prokuratora, na wskutek ostateczna decyzji administracyjnej jak również wskutek zarządzenia zabezpieczenia. Hipoteka przymusowa powstaje bez zgody właściciela, do którego należy obciążona nieruchomość. Hipoteka może stanowić obciążenie nie tylko nieruchomości, ale również użytkowania wieczystego, może zostać wpisana w spółdzielcze prawo do lokalu, czy też w wierzytelność jaka jest zabezpieczona hipotecznie. Może być ona wpisana w całość nieruchomości jak również w części ułamkowej jaka jest udziałem współwłaściciela. Do szczególnych postaci hipoteki możemy zaliczyć hipotekę łączną, oraz kaucyjną.